Darba nespēja

Lai nokārtotu invaliditāti, cilvēkiem vispirms ir jādodas pie sava ģimenes/ārstējoša ārsta, kurš, ņemot vērā medicīniskās izmeklēšanas un ārstēšanas rezultātus, izlems par cilvēka nosūtīšanu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nodaļu (VDEAVK) invaliditātes ekspertīzes veikšanai. Invaliditātes ekspertīzes laikā tiek lemts vai cilvēkam noteikt invaliditāti.
Pamats invaliditātes ekspertīzei ir personas vai tās likumiskā pārstāvja iesniegums un ģimenes/ārstējošā ārsta izsniegts “Nosūtījums uz VDEAVK”. To var iesniegt arī elektroniski portālā Latvija.
Par invaliditātes noteikšanas datumu tiek atzīta diena, kad pieņemts iesniegums par invaliditātes noteikšanu, bet invaliditātes termiņš beidzas tajā datumā, līdz kuram noteikta invaliditāte.

Darba nespēja ir ļoti aktuāls jautājums tiem cilvēkiem ar recēšanas traucējumiem, kuriem veselības stāvokļa dēļ ir ierobežotas iespējas strādāt.

Latvijā Sociālo politiku koordinē Labklājības ministrija.

Invaliditātes likums nosaka kārtību, kādā veicama prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze, kā arī invaliditātes riska un invaliditātes seku mazināšanai nepieciešamos atbalsta pasākumus.

Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību aktuālajā redakcijā lasāmi šeit.

Par darba nespēju un invaliditāti, kā arī par to, kā notiek invaliditātes noteikšana, var uzzināt šeit.

Par Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju var uzzināt šeit.

Par invaliditātes pensiju lasi šeit.

Ar Slimības pabalstu noteikumiem var iepazīties šeit.

LHB ir atvērta un zinoša pacientu organizācija, kas vienmēr palīdzēs orientēties jaunākajā informācijā. Raksti un zvani, lai atrastu atbildes uz specifiskiem jautājumiem!