Statūti

LHB Statūti

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Hemofilijas biedrība” (turpmāk tekstā – Biedrība). Saīsināti Biedrību sauc par „LHB”. Starptautiski izmantojamais Biedrības nosaukums ir „Latvia Hemophilia Society”.

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības vīzija ir aktīvs un zinošs cilvēks par atšķirīgu asins recēšanu.

2.2. Biedrības misija. Latvijas Hemofilijas biedrība aktīvi darbojas, lai apvienotu, izglītotu un aizstāvētu cilvēkus ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem Latvijā un skaidrotu sabiedrībai jautājumus par asins recēšanas traucējumiem.

2.3.  Biedrības mērķi ir:

2.3.1. nodrošināt pieredzes apmaiņas iespēju cilvēkiem, kurus tiešā vai netiešā veidā skar jautājumi par iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem;

2.3.2. veicināt medicīniskās un psihosociālās aprūpes un konsultāciju pieejamību;

2.3.3. veicināt rehabilitāciju iespēju pieejamību;

2.3.4. studēt un ieviest ārvalstu pieredzi;

2.3.5. veicināt Biedrības Biedru sociālā stāvokļa uzlabošanos;

2.3.6. pārstāvēt Latvijas intereses Pasaules Hemofilijas federācijā un Eiropas Hemofilijas konsorcijā;

2.3.7. sadarboties ar dažādām valsts un nevalstiskajām iestādēm, lai īstenotu Biedrības misiju;

2.3.8. veicināt iedzimtu asins recēšanas traucējumu atpazīstamību plašākā sabiedrībā un gatavot informatīvās kampaņas dažādām mērķauditorijām;

2.3.9. reģistrēt un uzturēt informāciju par Latvijas iedzīvotājiem ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura pilngadīga rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Cilvēku ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem līdz 18 gadu vecumam Biedrībā sauc par Interesentu un viņu pārstāv vecāki vai aizbildņi.

4.1.1. Par Interesentu biedrībā kļūst jebkura persona ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem vai tās piederīgie. Interesents var iegūt biedra statusu uzrakstot Biedrības Valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu.

4.1.2. Biedrībā ir konsultanti, kas ir hematoloģijas vai citu medicīnas iestāžu darbinieki, kuri ir saistīti ar iedzimtu asins recēšanas traucējumu ārstēšanu un kuri sniedz konsultācijas Biedrībai. Konsultantu kontakti tiek glabāti kopā vienā sarakstā ar Biedru kontaktiem.

4.1.3. Biedrības Valde ievēl Goda biedrus. Goda biedrs var būt Latvijas vai citas valsts pilsonis, kurš sasniedzis augstus panākumus asins recēšanas traucējumu pētīšanā un  ārstēšanā, profilakses un/vai rehabilitācijas darbā, vai cita, Biedrības atzinību ieguvusi fiziska vai juridiska persona. Goda biedrs ir atbrīvots no Biedra naudas maksāšanas. Goda biedru kontakti tiek glabāti kopā vienā sarakstā ar Biedru kontaktiem.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs vai Interesents var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 12  mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Interesenta vai Biedra dalība Biedrībā izbeidzas līdz ar biedra – fiziskas personas nāvi vai biedra – juridiskas personas izbeigšanos.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.1.4. vēlēt un būt ievēlētam Biedrības pārvaldes institūcijās,

5.1.5. vēlēt un būt ievēlētam par Revidentu,

5.1.6. balsot Biedru sanāksmē, iesniegt priekšlikumus, sūdzības un ierosinājumus Biedrības valdei.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.2.4. sargāt biedrības reputāciju un mantu,

5.2.5. ar savu uzvedību nekompromitēt Biedrību un tās darbību.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija, kuras kompetencē ir:

7.1.1. Biedrības darbības virzieni,

7.1.2. Biedrības Valdes un Revidenta ievēlēšana,

7.1.3. Valdes un Revidenta atskaites izskatīšana un pieņemšana,

7.1.4. Biedrības statūtu pieņemšana, mainīšana vai papildināšana, uzticot Valdei statūtu izmaiņu reģistrēšanu likumā noteiktajā kārtībā,

7.1.5. Biedra maksas un maksāšanas kārtības noteikšana un apstiprināšana.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri un Interesenti. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi. Balss tiesības pieder tikai Biedriem.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta divas reizes gadā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļaBiedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļaspirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz mobilo tālruni un/vai e-pastu, kā arī publicējot informāciju par sapulci Biedrības mājas lapā – www.hemofilija.lv.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9. Biedrības likvidācijas gadījumā tās mantas un līdzekļu turpmāko piederību izlemj pilnsapulces izveidota likvidācijas komisija saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. Valdes pienākumos ietilpst:

8.3.1. apzināt cilvēkus, kuriem diagnosticēti iedzimtie asins recēšanas traucējumi, un iesaistīt viņus biedrības aktivitātēs,

8.3.2. palīdzēt Biedrības Biedriem un Interesentiem kārtot nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Biedrības darbību,

8.3.3. uzturēt sakarus ar citām organizācijām,

8.3.4. piesaistīt finansiālos līdzekļus biedrības aktivitāšu izdevumu segšanai,

8.3.5. ne retāk kā reizi ceturksnī sasaukt un piedalīties Biedrības valdes sapulcē,

8.3.6. ne retāk kā reizi gadā sasaukt Biedrības sapulci,

8.3.7. Valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par atsevišķa Biedra Biedra naudas apmēra samazināšanu, izskatot katru gadījumu individuāli;

8.3.8. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.5. Biedrības Valdes priekšsēdētājs:

8.5.1. pauž Biedrības viedokli, balstoties uz sapulces un valdes lēmumiem,

8.5.2. ir tiesīgs sasaukt Valdes sēdes un piedalīties tajās,

8.5.3. organizē valdes darbu un pienākumu sadali valdes locekļiem,

8.5.4. paraksta sapulces un valdes pieņemtos lēmumus, kā arī finanšu dokumentus,

8.5.5. organizē Biedrības finanšu un saimniecisko darbību,

8.5.6. atskaitās par savu darbību Biedrības valdei un sapulcei.

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību tikai tad, ja uzticēto darbu nevar veikt bez maksas (brīvprātīgā kārtā) vai tā veikšanai ir nepieciešamas vairāk kā 8 stundas. Atlīdzības apmēru nosaka Biedrības valde.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Biedru sapulce.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu 17 EUR gadā apmērā.

10.2. Biedrības līdzekļus veido:

10.2.1. Biedru naudas,

10.2.2. personu un organizāciju brīvprātīgie ziedojumi ar vai bez norādes par konkrēto izlietojumu,

10.2.3. granti, stipendijas un citi publiski pieejami līdzekļi, ko Biedrība ir piesaistījusi savu mērķu īstenošanai,

10.2.4. ienākumi no uzņēmējdarbības un cita veida pasākumiem, kas nav aizliegti ar likumu.

10.3. Biedrības naudas līdzekļi izmantojami atbilstoši Biedrības mērķiem, tos nedrīkst sadalīt starp Biedriem.

Statūti apstiprināti Biedrības sapulcē Rīgā, 2010.gada 17. aprīlī

LHB

LHB ir atvērta un zinoša pacientu organizācija, kas vienmēr palīdzēs orientēties jaunākajā informācijā. Raksti un zvani, lai atrastu atbildes uz specifiskiem jautājumiem!